Registration

Personal Data / Osobné údaje
Catering service / Strava
Accommodation / Ubytovanie
Date of Accommodation / Dátum ubytovania:

More information about the congress venue and accommodation possibilities is available in part VENUE / Viac informácií o mieste kongresu a ubytovacích možnostiach k dispozícii v časti VENUE.

Potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a o mojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov. Prosíme prečítajte si Podmienky ochrany osobných údajov na webstránke www.tajpan.com. Podmienky spracúvania osobných údajov _____________________________________________________________________ I certify that I have been instructed on the terms of my personal data processing and my rights as the person concerned under the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 GDPR and Act No 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts. We treat your data discreetly and in accordance with the latest privacy standards. Please read the Personal Data Protection Terms at www.tajpan.com. Terms of processing of personal data